ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Продукція, що пройшла оцінку відповідності вимогам національних технічних регламентів не може вважатися такою, що відповідає вимогам законодавства ЄС або інших країн світу.

Більшість держав, в тому числі країни-члени Європейського Союзу та Україна є членами Світової організації торгівлі, які в своїй діяльності зобов’язані керуватися положеннями Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року (далі – Угода ТБТ).

Стосовно процедур оцінки відповідності стаття 5 Угоди ТБТ передбачає дотримання принципу недискримінації щодо доступу постачальника товарів аналогічних до товарів національного виробництва чи походженням з будь-якої іншої країни СОТ, за порівнювальних умов. 

Так, параграфом 1 статті 6 Угоди ТБТ, зокрема визначено, що стосується центральних урядових органів, то члени СОТ в разі можливості забезпечують визнання результатів процедур оцінки відповідності в країнах інших членів, навіть якщо такі процедури відрізняються від їхніх, за умови, що вони переконані в тому, що такі процедури надають таку саму впевненість у відповідності із застосовними технічними регламентами чи стандартами, що й їхні процедури. Визнається, що може знадобитися проведення попередніх консультацій для досягнення взаємно прийнятної домовленості. А згідно з параграфом 3 статті 6 Угоди ТБТ на запит інших членів члени СОТ заохочуються розпочинати переговори для укладення угод з метою взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності кожного з них.

На сьогодні між Україною та ЄС угод щодо взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності не укладено.

Також визнання в ЄС українських сертифікатів може здійснюватись на основі договорів між органами з оцінки

Відповідно до частини першої статті 11 Закону продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону (особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів) та у відповідних технічних регламентах.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2021 № 8, якою затверджено Технічний регламент піротехнічних засобів (далі – Технічний регламент 2), встановлено, що надання на ринку піротехнічних виробів, які відповідають вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 (далі – Технічний регламент 1), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причини невідповідності таких піротехнічних виробів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

Метою встановлення перехідного періоду є надання можливості виробникам та органам з оцінки відповідності поступово пристосуватися до процедур оцінки відповідності, передбачених Технічним регламентом 2, а також надання виробникам, імпортерам та розповсюджувачам часу для реалізації піротехнічних виробів, виготовлених згідно з Технічним регламентом 1.

У зв’язку з цим вважаємо, що:

піротехнічні вироби, які не будуть введені в обіг до втрати чинності Технічним регламентом 1 (до 14.01.2022), надалі зможуть вводитись в обіг лише за умови їх відповідності вимогам Технічного 

Реформування системи технічного регулювання шляхом приведення її у відповідність до європейської моделі є однією із важливих складових для інтеграції України в європейський економічний простір.

Згідно із статтею 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.

Україна на шляху до реформування своєї системи технічного регулювання прийняла, зокрема, Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” (далі – Закон), який визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності.

Так, згідно із Законом технічним регламентом є нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва.

Статтею 9 Закону, зокрема, визначено, що:

цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна,

Способи доведення відповідності продукції вимогам технічного регламенту визначені в самому технічному регламенті, дія якого поширюється на відповідну продукцію.

Наприклад, деякі технічні регламенти містять вимогу щодо проведення виробником або забезпечення проведення оцінки відповідності продукції, складення за її результатами декларації про відповідність та нанесення на продукцію знака відповідності технічним регламентам.

Отже, під час визначення способу доведення відповідності продукції вимогам технічного регламенту необхідно керуватися саме положеннями технічного регламенту, дія якого поширюється на відповідну продукцію.

Правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності визначені Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі – Закон).

Відповідно до частини першої статті 11 Закону продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону (особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів) та у відповідних технічних регламентах.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2021 № 8, якою затверджено Технічний регламент піротехнічних засобів (далі – Технічний регламент 2), встановлено, що надання на ринку піротехнічних виробів, які відповідають вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 (далі – Технічний регламент 1), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причини невідповідності таких піротехнічних виробів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

Метою встановлення перехідного періоду є надання можливості виробникам та органам з оцінки відповідності поступово пристосуватися до процедур оцінки відповідності, передбачених Технічним регламентом 2, а також надання виробникам, імпортерам та розповсюджувачам часу для реалізації піротехнічних виробів, виготовлених згідно з Технічним регламентом 1.

Правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні визначає Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», відповідно до статті 6 якого основними функціями національного органу України з акредитації (НААУ), зокрема є ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності (випробувальних, калібрувальних, медичних лабораторій, органів з сертифікації продукції, систем менеджменту, персоналу, органів з інспектування). Вказаний реєстр акредитованих органів з оцінки відповідності оприлюднюється на офіційному вебсайті НААУ та містить відомості про найменування такого органу, його місцезнаходження, контактні дані, номер та термін дії атестата про акредитацію, узагальнену сферу акредитації. Разом з цим, за інформацією наданою НААУ, до Агентства надійшло дві заявки на акредитацію для виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1186.

Правові та організаційні засади стандартизації в Україні установлює Закон України “Про стандартизацію” (далі – Закон).
Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону у разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту. З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.
Тобто, одночасно на один і той же об’єкт стандартизації не можуть діяти національні стандарти та національні стандарти, гармонізовані з європейськими.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ?

Задати питання